انزوا

زهره می‌میرد و به پرویز بعد از شش سال حبس، سه روز مرخصی می‌دهند…