آذر

خلاصه داستان: ادامه زندگی بهای سنگینی دارد.

نقطه ی کور

خلاصه داستان: خسرو که ۲۳ روز بر پهنه دریا و به دور از خانواده اش گذرانده است. او با دنیایی از ابهامات فکری که تمام مدت همراه او بوده وارد خانه اش در تهران می شود اما تمامی ذهنیت هایش عینیت یافته و قادر به مقابله با مسائل پیش آمده نیست تا اینکه… سخن کارگردان: […]