هفت و پنج دقیقه

سه زن در شهر کوچکی در فرانسه، هر کدام در مواجهه با جامعه و خانواده خود دست به انتخاب‎هایی می‌زنند که زندگی آن‎ها را تحت الشعاع قرار می‎دهد.

مهمان داریم

به یک خانواده که یک پسر جانباز دارند و یک دختر و دو پسر آنها شهید شده است، خبر می رسد که مهمان مهمی به خانه آنها می آید. در طول مهیا کردن منزل برای آمدن مهمان اتفاقاتی می افتد…