ماجان

خلاصه داستان: این فیلم در مورد زوجی است که با چالش بزرگی در رویارویی با فرزند خود مواجه هستند.

فِراری

خلاصه داستان: یک فیلم اجتماعی است . این فیلم با رویکرد آسیب شناسی جامعه و قشرهای مختلف وعوامل خودشیفتگی کاذب و عدم تناسب زندگی بین طیف های متفاوت با قهرمان خود گلنار به دل شهر می زند. گلنار برای رسیدن به هدف خود در حالی که ۱۸ سال بیشتر ندارد با واقعیت های امروز روبرو […]