ماحی

۲۲ اسفند ۱۳۹۵

کارگردان:
نویسنده:
تهیه‌کننده:
نقدی بر فیلم "ماحی"

درام در سینمای ما یعنی افزودن یک زن و دل بستن مردان فیلم به او

سوءاستفاده از جذابیت‌های ظاهری و جنسی یک زن، قبل از «ماحی» در فیلم‌های بسیاری تکرار شده بود.