انزوا

۲۷ بهمن ۱۳۹۵

زهره می‌میرد و به پرویز بعد از شش سال حبس، سه روز مرخصی می‌دهند…

تهیه‌کننده:
نگاهی بر فیلم "انزوا"

چالش قضاوت

به گفته کارگردان فیلم هدف این اثر نقد و به چالش کشیدن مسئله قضاوت، که بطور مداوم در جریان زندگی روزمره انسان ها با آن درگیراند، است. هرچند موضوع قضاوت و نقد قضاوت بدون علم و آگاهی لازم مطلوب است؛ اما از چند جهت انتقاداتی جدی به این فیلم وارد است.

نقدی بر فیلم "انزوا"

انزوا و باز هم خیانت

مگر خیانت مسئله چند درصد از مردم جامعه ی ماست؟! ظاهراً سینمای ما کاری ندارد جز این که تا مشکلی در یک درصد از مردم به وجود آمد، سریع بیاید و ده ها فیلم راجع به آن بسازد و آن قدر آن را تکرار و ترویج کند تا درصد بیشتری از جامعه درگیر آن شود.