آذر

۲۹ بهمن ۱۳۹۵

خلاصه داستان:
ادامه زندگی بهای سنگینی دارد.

کارگردان:
تهیه‌کننده:
نقدی بر فیلم "آذر"

یأس، شکست و نا اُمیدی؛ کلید واژه‌های فیلم آذر

فیلم پر از ناهنجارهایی است که اگر نگوییم ترویج و تشویق، تقبیح هم نمی شوند که این خود اشاعه فحشا به حساب می آید.