کاظم صلاحی


برچسب‌ها:
نگاهی دیگر به فیلم "دوران عاشقی"

دوران عاشقی

این فیلم به موضوع خیانت، همسر صیغه ای و مباحث حقوقی ذیل آن پرداخته است و به موضوع صیغه‌ی موقت از جهت بد آن نگاه می‌کند.