نیلوفر رهنما


نقدی بر فیلم "5 ستاره"

۵ ستاره

فیلم از کمترین منطق دراماتیک برخوردار نیست و در فقر داستان به سر می‌برد. در واقع بیشتر فیلم به نشان دادن خوبی‌های مریم و بدجنسی محتشمی و توجه‌های رضا به مریم می‌گذرد.

دیدگاهی بر فیلم "دوران عاشقی"

دوران بد دلی

فیلم، زندگی بیتا تمدن را روایت می کند.