میرشمس‌الدین فلاح هاشمی


نگاهی بر فیلم "نگار"

تعدد در روایت نقطه قوت

نکته مثبت فیلم، نوع روایت است که حتی در برخی جاها، راوی سه تا میشود: نگار، یک نگار دیگر که نگار را نگاه میکند و دوربین. در بقیه ی داستان هم اکثرا” دوتا راوی است: دوربین و نگار و ما نمیدانیم که این نگار، خود نگار است و یا پدرش.