مهدی چراغ زاده


یادداشتی دیگر بر فیلم "جامه دران"

فیلمی که کتمان حقیقت دستمایه داستان آن شده است!

فیلم «جامه دران» اولین اثر سینمایی حمیدرضا قطبی است که در جشنواره سی و سوم و در بخش نگاه نو در حال اکران است.

دیدگاهی بر انیمیشن "شاهزاده روم"

شاهزاده روم، پادشاه انیمیشن‌های ایرانی

انیمیشن شاهزاده روم بی شک جز بهترین انیمیشن های تولید شده در ایران که از لحظ فنی و محتوایی، گام بلندی در این عرصه برداشته است و مخاطب را مجذوب خود می کند.