مهدی مافی


برچسب‌ها: ٬
یادداشتی بر فیلم "خط ویژه"

تصادف رمز موفقیت

موقعیتهایی از فیلم که احتیاج به توضیح ندارد، با توضیح واضحات همراه است و در بعضی از قسمتها که کمی احتیاج به توضیح است، این اتفاق نمیافتد تا با اتفاقات بعضاً غیرمنطقی روبهرو شویم که قدرت ایده را تحت تاثیر خودش قرار میدهد.