مهدی امینی


برچسب‌ها:
نگاهی بر فیلم "چراغ‌های ناتمام"

پازل های ناتمام

فیلم چراغ های ناتمام، قصه نویسندهای است که پارادوکس های درونی خودش و جامعه را به تصویر می کشد.