مهدی آذرپندار


برچسب‌ها:
نگاهی بر فیلم "ناهید"

بحران «نبود بحران»؛ وقتی تکنیک صرف کافی نیست.

کُمِیت نخستین فیلم «آیدا پناهنده» در قصه‌گویی و ایجاد تعلیق و کشمکش و گره‌افکنی و گره‌کشایی و طراحی شخصیت‌ها به شدت لنگ می‌زند؛ تا جایی که فیلم هر چه جلوتر می‌رود، بحرانش کمرنگ‌تر و خرده پیرنگ‌هایش بیشتر و در نتیجه شخصیت‌هایش مجهول‌تر می‌شوند.