مهدیه امان زادی


خلاصه و نقدی بر فیلم "بیگانه"

هوس زن بیگانه

این فیلم به نمایش در اوردن توامان دوروی هر زن یا به طور عام تر هر فرد است: زنی مسئولیت پذیر و دلسوز و زنی هوسباز.