مصطفی روحی


یادداشتی بر فیلم "مهمان داریم"

پاسخی شفاف، به القائات رفتن اجباری رزمندگان به جبهه

«مهمان داریم» تنها گوشه‏ای از حکایت‏های حقیقت داری است که در این روزهای سراسر غفلت، از دیدنش که هیچ، حتی از شنیدنش نیز محروم مانده‏ایم.