نقدی بر فیلم "زندگی مشترک آقای محمودی و بانو"

نقد فیلم «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو»

فیلم بر رضایت، به عنوان عنصر مهمی در زندگی زناشویی تاکید کرده است و هر دو زوج به دنبال رضایت هستند. زوج مدرن رضایت را در رابطه بازمی‌جویند.