محیا ملک محمدی


نقدی کوتاه بر فیلم "خفه‌گی"

جهنمِ زندگیِ شخصی خود

خفه کردند ما را این جماعت روشنفکر! واقعا سوال است که اینان از جان ملت چه می‌خواهند با این همه سیاه‌اندیشی؛ نه بازنمایی اینان از جامعه‌ای که در آن زیست می‌کنند و زنانی که در آن وجود دارند تصویری واقعی است.