محمد شیخ زاده


نقدی بر فیلم "نفس"

یک قصه پردازی ناب

در نفس، باورها، اعتقادات، آداب و سوم و حتی خرافات همگی به‌خوبی در کنار هم نمایش داده شده اند.