محسن دریالعل


دیدگاهی بر فیلم "حکایت عاشقی"

«حکایت عاشقی»؛ بر باد رفته!

انگار ایرانیان یا بهتر است بگوییم اهالی سینمای ایران خیلی برایشان مهم نیست که تاریخ چطور روایت شود. آن ها بیشتر دوست دارند درباره اتفاقات روزمره ای که در اطرافشان در حال رخ دادن است را روایت کنند که معمولا چندان اهمیت روایت تاریخی ندارد.