مجتبی عبدی


دیدگاهی بر فیلم "جامه دران"

سایه‌ی شوم سنت بر سر شبه‌مدرنتیه

هر آنچه سخت و استوار است، دود نمی‌شود و به هوا نمی‌رود.

نگاهی بر فیلم "مرگ ماهی"

مرگ ماهی: جدال صوری سنت و مدرنیته!

بر اساس برخی ادعاها نبود درام و داستان، نوعی روایت مدرن از سینما است که در آن، فیلم با تکیه بر داستان‌ها و روایت‌های فرعی پیش می‌رود؛ اما در این فیلم در نبود داستان اصلی -که شخصیت‌پردازی را نیز با مشکل مواجه می‌کند- داستان‌های فرعی نیز به کمک پیش‌برد داستان نمی‌آیند و به هیچ وجه کارآیی و ظرافت لازم را ندارند.