مائده پرویزی


نگاهی روانشناسانه بر فیلم "ویلایی‌ها"

ویلایی‌ها و مساله مهم سوگ در کودکان

پارادوکس ویلا برای محل زندگی این خانواده ها، به خوبی این سختی را به چالش می کشد. خانواده هایی که هر روز شاهد دریافت پیغام پیکی هستند که به آن ها سر می زند. پیغامی که هر بار خبر دردناک فقدان عزیزی را برای یکی از خانواده ها به همراه دارد.

نقد روانکاوانه بر فیلم "مرگ ماهی"

مرگ ماهی

بررسی فیلم سینمایی مرگ ماهی از زوایای روانکاوی