فرهاد داودی پور


نگاهی دیگر بر فیلم "کوچه ی بی نام"

یادداشتی برای فیلم کوچه ی بی نام

فیلم نشان داد در هر حال عشق ولو اینکه در قالب رابطه باشد نه ازدواج چه رابطه پاکیزه و چه ناپاکیزه بهتر از ازدواج بدون عشق است.

نگاهی بر فیلم "مردی که اسب شد"

ایرانی شدن در سینمای بومی

دو پیرمرد فیلم حتی در مفلوکیت هم ایرانی نبودند…