فاطمه شافعیان


دیدگاهی بر فیلم "خانه ای در خیابان چهل و یکم"

نمادسازی برای مادر ایرانی

فضای سرد و شاید به ظاهر آرام خانه نشان از خشم درونی اعضا به خصوص همسر منصور دارد که به خاطر حیا و رودربایستی در بیشتر مواقع عنوان نمی شود.