فاطمه سعیدیان


برچسب‌ها: ٬
نقدی بر فیلم "بهمن"

سفر قهرمان

قهرمان داستان (هما) تحت تاثیر شرایط جدید وارد موقعیتی می شود که او را به سفری درونی دعوت می کند…