فاطمه خانی پور


نگاهی بر فیلم "سدّ معبر"

سدّ عقیده

فیلم سدّ معبر سعی دارد  نوعی خرافه گرایی و اعتقادات بی پایه و اساس را به جوامع پایین شهر و در قشر ضعیف جامعه بچسباند و در آخر ثابت کند پس این دین مداری کهنه شده و امروزه نیاز مردم با آن مرتفع نمی شود.