فائزه آبیار


نگاهی دیگر بر انیمیشن "شاهزاده روم"

عضو گم شده ی پیکر هنر اسلامی-ایران، خونی تازه در شاهرگ انیمیشن ملی

انیمیشن “شاهزاده روم” همان عضو گم شده ی پیکر هنر اسلامی-ایرانی است که بعد از سا لها بالاخره به این پیکره پیوند خورد تا خون تازه ای در شاهرگ انیمیشن ملی به جریان یبافتد.