علی فرهمند


نقدی بر فیلم "خوب بد جلف"

غیرقابل درک و بی‌مسئله‌ ؛ مملو از شوخی‌های شخصی

فیلم روی مرز ابتذال قدم برمی‌دارد. مبتذل نیست چون راه به کلیشه نمی‌دهد، اما تا چشم کار می‌کند، آثار فرومایگی در فیلم دیده می‌شود.