ضحی شهریاری


نقدی بر فیلم "عصر یخبندان"

اختیار و آدم های یخی

کیایی در فیلمش اعمال خلاف و اشتباه آدم های داستانش را به شرایطی که آنها در آن زندگی می کنند نسبت می دهد و عملا نقش اختیار را، در انتخاب های آنها کم رنگ می کند. همچنین او در فیلمش، زوج ها را به تجسس درباره ی یکدیگر ترغیب می کند که عملی غیر اخلاقی و غیر قانونی است.