سید مهدی محسنی


نقدی بر فیلم "کمدی انسانی"

قابهای زیبا و شخصیتهای زشت

فیلمسازانی که نتوانسته اند خود و مردم را در این برهه و شرائط کشور درست مدیریت کنند و گرفتار فتنه ایی شدند که در فرهنگ این کشور رسوخ کرده تا شاید حرکت رو به جلوی این ملت را متوقف کنند.