سید علی اکبر رضوی


دیدگاهی بر فیلم "دلبری"

نگاهی بر دلبری

دلبری روایت همسر جانبازی است که دلانه ها و کشمکش ها و حالات روحی همسرش ، درام را شکل می دهد.