سید علیرضا مصلحی


نقدی بر فیلم "خداحافظی طولانی"

بی مسئلگی و بی هویتی

مشکل اصلی فیلم از عدم طرح مضمون در بستر یک جهان‌بینی مشخص ناشی می‌شود. این یعنی خالق اثر تکلیف‌اش با خودش مشخص نبوده و نمی‌دانسته می‌خواهد با مضمون‌ش چه بکند و چه موضعی نسبت به آن‌ دارد.