سیده زینب ابراهیمیان


نگاهی بر فیلم "ابد و یک روز"

کورسوی امید میان این همه تاریکی

فیلمنامه پر کشش و شسته رفته با بازیهای بسیار خوب و هماهنگ بخصوص بازی بی نظیر نوید محمدزاده ی جوان که بیننده را بر جا میخکوب و با وقایع همراه می کرد،بطوریکه حس میکردی در بطن ماجرا حضور داری و به نوعی عضوی از خانواده ی سمیه هستی.

نگاهی بر فیلم "خانه ای در خیابان چهل و یکم"

آرامش پس از طوفان

فیلم برخلاف داستان های مشابه که سرشار از خشم و زد و خورد و دعواست، در سکوتی درد آلود ادامه می یابد.

نقدی کوتاه بر فیلم "خشم و هیایو"

عشق و جنون

در تمام طول داستان اتفاقات مربوط به شهلا جاهد و ناصر محمدخانی بر آن سایه انداخته و طوری پایان می یابد که مانند داستان شهلا نمیدانی مقصر که بود و چه شد.