سیدعباس سیدابراهیمی


نگاهی بر فیلم "ابد و یک روز"

مروری بر جشنواره ی سی و چهارم (ابد و یک روز)

جدایی پایان امیدبخشی ندارد چرا که ترمه در بن بستی بین انتخاب پدر و مادر قرار می گیرد که در هر دو حالت بد است.