سعید ناصری


نقدی بر فیلم "ماحی"

درام در سینمای ما یعنی افزودن یک زن و دل بستن مردان فیلم به او

سوءاستفاده از جذابیت‌های ظاهری و جنسی یک زن، قبل از «ماحی» در فیلم‌های بسیاری تکرار شده بود.

نگاهی بر فیلم "ماجرای نیمروز"

ماجرای نیمروز می‌تواند فصلی از درس تاریخ دبیرستان باشد

اگر به جای دادگاه ویژه روحانیت بودم احمد منتظری را مجبور به دیدن چندباره فیلم ماجرای نیمروز می‌کردم.