سجاد نوروزی


برچسب‌ها: ٬
نقدی بر فیلم "دو"

بحرانی به نام ازداوج موقت!

کارگردان می‌تواند پایان فیلم را خیلی شفاف و یک‌طرفه تمام کند اما …

نقدنگاری بر فیلم "نزدیکتر"

این آدم‌های خسته و تهی‌شده از نعمت حیات

“نزدیکتر” مانند اینجا بدون من قصه ی آدم هایی است که خانواده ای در آستانه ی فروپاشی دارند و در نهایت این آدم های خسته و تهی شده از نعمت حیات، در فضایی رویاگونه و خیالی به نمایشی از زندگی می رسند تا مگر دل مادر خانواده را در حد چند روز خوش نگه دارند.