سجاد صلاحی


برچسب‌ها:
نقدی بر فیلم "سدّ معبر"

عقوبت در جامعه عقب مانده؛ به بهانه فیلم سدّ معبر

اشتباه نکنید! مسئله این نیست که هر کاری عقوبتی دارد! طبقه‌ای که هنوز در خرافات باقی مانده فکر می‌کند هر امری عقوبتی دارد. اینان تصادف را به مثابه عقوبت می‌گیرند.

نقد دیگری بر فیلم "رسوایی 2"

بلوغ یا افول سینمای دهنمکی؟!

رسوایی ۲، یک فیلم سینمایی است که بیش از آن‌که فیلم سینمایی باشد یک اثر رسانه‌ای و ژورنال است. و برخلاف بسیاری که این ویژگی را نقطه سیاه در کارنامه او می‌دانند، مؤلف بر این باور است که حُسن آثار دهنمکی در ویژگی است که مردم نیز با آن گره می‌خورند و به مذاق مخاطب خوش می‌آید و آن را می‌پسندد.