زینب افراخته


نگاهی بر فیلم "مرگ ماهی"

«مرگ ماهی» ؛ یک فیلم افسرده دیگر

“مرگ ماهی” فیلم بدی است چون از نبود قصه رنج می برد. ملال آور است و اگر کمی حال و حوصله نداشته باشید احتمالا تصمیم می گیرید از سینما بروید بیرون.

یادداشتی بر فیلم "ایستاده در غبار"

در ستایش یک روایت خاص

نگاه مهدویان به جنگ رئال است و در عین اینکه در دام شعارزدگی و قدسی سازی آدم های جنگ نمی افتد، نسبتی هم با سینمای ضدجنگ ندارد.