زکیه مستعان


یادداشتی بر فیلم "لانتوری"

عشقی دیوانه‌وار، عشقی بیمارگونه، عشقی اجباری، عشقی که به تنفر تبدیل می شود.

در این فیلم با روایتی گزارشی مواجه می‌شویم که هر چند اتفاق تازه‌ای به حساب نمی‌آید اما جذابیتی اولیه را به همراه دارد. اتفاقی که مزیت و ضعف را به صورت توأمان برای فیلم به ارمغان آورده است.