زهره آقایی


نقدی دیگر بر فیلم "چند متر مکعب عشق"

عشق صادقانه‌

«چند متر مکعب عشق»، ساخته‌ی جمشید حیدری، داستان عشق صابر و مرونا دختر افغانی است. صابر پدر و مادر ندارد و از شهرستان برای کار به تهران آمده و در کارگاهی مشغول به کار است که همان حوالی، چند مهاجر افغانی به‌طور غیرقانونی با خانواده هایشان در شرایطی نامناسب زندگی می‌کنند.

نقدی بر فیلم "چند متر مکعب عشق"

آموزه های دینی و تقابل با تعصبات نا به جا

«چند متر مکعب عشق»، ساخته‌ی جمشید محمودی، داستان عشق صابر و مرونا دختر افغانی است. صابر پدر و مادر ندارد و از شهرستان برای کار به تهران آمده و در کارگاهی مشغول به کار است که همان حوالی، چند مهاجر افغانی به‌طور غیرقانونی با خانواده­هایشان در شرایطی نامناسب زندگی می‌کنند.