زهرا معرفت


برچسب‌ها:
دیدگاهی بر فیلم "بیگانه"

اتوبوسی به نام هوس

فیلم در حقیقت به تصویرکشیدن یک زندگی متوسط رو به پایین زوجی جوان بود و در مقابل آن زندگی زنی با همین شرایط ولی با درکی متفاوت از زندگی زوج جوان.