زهرا غنی زاده


برچسب‌ها:
دیدگاهی دیگر بر فیلم "ابد و یک روز"

صرفا برای جشنواره های خارجی!

فیلم چهره ای ناامیدانه از خانواده ای را نشان می دهد خانواده که حاضر است در شرایطی خواهر خود را بفروشند.خانواده ای که می تواند نماد جامعه باشد؛ جامعه ای تاریک و غیر قابل تحمل که اعضای آن فقط همدیگر را تحمل می کنند.