روح الله فرهادی


یادداشت دیگری بر فیلم "مرگ ماهی"

مرگ، پایانی برای سرگشتگی ماهی

فیلم با پرداختن به مساله سنت و تجدد، هم در مقام فرم و ساختار و هم در مقام محتوا، تبدیل به یک «کلیشه» شده است. کلیشه‌ای که در منظر نخبگانی ریشه در روشنفکری دارد و از منظر جامعه نتیجه «سیاست های متداول» حکومت ها و دولت های ایران معاصر است . . .