روح الله رضوی


نگاهی نقدگونه بر فیلم "بادیگارد"

یک قهرمان معمولی

فیلم داستان زندگی محافظی (بادیگاردی) است که طی یک حادثه، در ادامه دادن شغلش دچار تردید می¬شود اما در نهایت با پیشنهاد مافوقش به حفاظت دانشمندی هسته ای روی می آورد.

دیدگاهی بر فیلم "ابد و یک روز"

ساختار حرفه ای ، محتوای مبتدی

شخصیت¬پردازی دقیق و حساب شده کاراکترهای فیلم از دیگر موارد مثبت فیلمنامه است. درواقع در این فیلم هم شخصیت¬پردازی در خدمت داستان است و هم داستان در خدمت شخصیت پردازی .