داوود عبدالعلی پور


نقدی بر فیلم "آذر"

یأس، شکست و نا اُمیدی؛ کلید واژه‌های فیلم آذر

فیلم پر از ناهنجارهایی است که اگر نگوییم ترویج و تشویق، تقبیح هم نمی شوند که این خود اشاعه فحشا به حساب می آید.

نگاهی بر فیلم "انزوا"

چالش قضاوت

به گفته کارگردان فیلم هدف این اثر نقد و به چالش کشیدن مسئله قضاوت، که بطور مداوم در جریان زندگی روزمره انسان ها با آن درگیراند، است. هرچند موضوع قضاوت و نقد قضاوت بدون علم و آگاهی لازم مطلوب است؛ اما از چند جهت انتقاداتی جدی به این فیلم وارد است.