داود محمدی


نقدی بر فیلم "مردن به وقت شهریور"

زبانی برای همه

فیلم با شخصیتی محوری پیش نمی‌رود و به صورت متمرکز، داستانی را روایت نمی‌کند.هرچند الزامی هم در پیشروی داستانی با یک شخصیت محوری دیده نمی‌شود