حمید صنیعی منش


نگاهی بر فیلم "دریاچه ماهی"

عرفان گلخانه ای

باغبان مهربان عجیب و غریب که مانند مخزن مکاشفات است و نسبتی با زندگی واقعی ندارد و بیشتر مانند یک پیامبر دیوانه و بهتر است بگوییم یک دن کیشوت که حقیقت ها را می بیند.