حفیظه مهدیان


نقدی بر فیلم "تا آمدن احمد"

وحدت ملت های مسلمان

وحدت ملت‌های مسلمان از نکات مهم این فیلم.

نقدی بر فیلم "خداحافظی طولانی"

نسبیت گرایی

چندی است نسبیت گرایی و شکاکیت در مورد احکام شرعی وارد سینمای ایران شده و آنقدر تحویل گرفته شده که در حال تبدیل شدن به یک ژانر است. این فیلم یک عاشقانه پرولتاریایی را به تصویر می کشد و در مورد قتل نفس، دیدگاه جدیدی را مطرح می‌کند: کی می‌دونه خدا چی می‌خواد؟