حسین بابایی


نقدی بر فیلم "تگرگ و آفتاب"

باز هم وصله ای نچسب در سینمای دفاع مقدس

دینی یا غیر دینی بودن یک فیلم صرفاً در گرو داستان یا محتوای آن نیست.