حسن پناهی


برچسب‌ها: ٬
نگاهی بر فیلم "خفه‌گی"

هدف ؛ خفه کردن!

در فیلم مرز بین عشق ها، اعتماد ها، محبت ها و نفرت ها بسیار باریک و سریع اتفاق می افتد و زنان در طرفه العینی عاشق مردان می شوند و دیری نمی گذرد که این عشق تبدیل به خیانت و بعضاً مرگ می شود.